โครงการปฐมนิเทศหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1768 คน
เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 สำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดหอพักรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 รายงานตัวเข้าหอพัก และได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักขึ้น ณ ห้อง Lobby อาคารขวัญเมื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ผู้ประกาศข่าว : siriporn