คัดเลือกนิสิตช่วยงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าววันที่ 18 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 928 คน

 สำนักงานโครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คัดเลือกนิสิตช่วยงานหอพัก ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องขวัญเมือง 3 สำนักงานอาคารขวัญเมือง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างดี อาทิ ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ,นางสาววรางคณา นุตตะรังค์ นักกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ , นายธเนศ ยายอด นักกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, นางสาวนันทวัน ดีอินทร์ นักกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์, นางวรวรรณ การะภักดี นักกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์, นางชลธี เขียวพุ่มพวง นักกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวสุนีย์ อริยสุกริม นักกิจการนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ , นายศุภะชัย อัตถาเวช นักกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์,นางสาวมัทนา คำจะเรา นักกิจการนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯและบุคลากรโครงการหอพักนิสิตฯ ทุกท่าน... ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ประกาศข่าว : siriporn