โครงการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 719 คน

วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖ โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้iรับเกียรติจาก ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ได้ให้เกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ NU DORM ในโครงการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 โดยได้คัดเลือกจากคุณสมบัติพิจารณาว่าการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเป็นการส่ง เสริมและ ยกย่องบุคลากรของสำนักงานโครงการหอพักนิสิตฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากร ของสำนักงานโครงการหอพักนิสิตฯ ทางโครงการหอพักนิสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น อดทน ต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเลิศ พิจารณาคัดเลือก จาก สถิติการมาปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้แก่ 1. นายเกรียง น้อยมั่น 2. นางมะลิ สะวะริ และ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการทำงาน เป็นมิตร จิตอาสา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นที่รักของทุกคน พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร บุคคลภายนอกหน่วยงานที่ได้รับบริการจากสำนักงานโครงการหอพัก และบุคลากรภายในโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้แก่ 1. นายอนันท์ ยังท่าโพธิ์ 2. นายปฐมพร เพชรวิจิตรผู้ประกาศข่าว : siriporn