โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 6020 คน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 งานบริหารจัดการหอพักนิสิต กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่พักอาศัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมภายในหอพักและห้องพักให้มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการพักอาศัยและส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม

ผู้ประกาศข่าว :